تمدیدعلامت تجاری

یکی از ویژگی های کسب و کارهای موفق داشتن علامت تجاری یا همان برند است که هر علامت تجاری مدت اعتبار محدودی دارد و بعد از آن زمان باید برای تمدید علامت تجاری اقدام کرد.

مدت اعتبار برند و علامت تجاری ثبت شده

مدت اعتبار علامت ثبت شده به موجب ماده ی ۱۴ قانون ثبت علایم تجاری ده سال تعیین شده است و تمدید اعتبار آن برای دوره های بعدی بلامانع است. علامت ثبت شده در ایران از تاریخ تسلیم اظهارنامه مورد حمایت قرار می گیرد و مدت اعتبار ثبت ده سال است ولی صاحب علامت می تواند هر ده سال به ده سال تقاضای تجدید ثبت علامت را بنماید.

ماده ی ۲۰ آیین نامه ثبت علایم مقرر می دارد: هر صاحب علامت یا قایم مقام یا نماینده قانونی او می تواند ثبت علامت را تا شش ماه بعد از انقضاء مدت اعتبار آن هر ده سال یک بار تجدید نماید ،این در حالی است که اگر در این مدت زمان ۶ ماهه برای تمدید آن اقدامی نکرده باشید، دیگر علامت تجاری یا همان برند به نام شما نیست و شخص یا شرکت های دیگری می توانند از آن برای خود استفاده کنند. تقاضای تجدید ثبت باید در دو نسخه به امضاء صاحب علامت و یا قایم مقام یا نماینده قانونی او رسیده و نمونه علامت در روی آن الصاق شود. تجدید ثبت با تادیه همان حقوق و مخارجی به عمل می آید که برای ثبت علامت مقرر است.

مدارک مورد نیاز برای تمدید علامت تجاری شخص حقیقی

  • کپی از مدارک شناسایی و هویتی مالک اصلی برند
  • فرم مربوطه را تکمیل کرده و ارائه دهید.
  • وکالتنامه (البته این برای زمانی است که یک وکیل کارهای اداری شما را پیگیری می کند)

مدارک مورد نیاز برای تمدید علامت تجاری شخص حقوقی

  • فرم مربوطه را تکمیل کرده و ارائه دهید.
  • کپی از مدارم هویتی و شناسایی اعضای شرکت که حق امضا دارند.
  • از روزنامه آخرین تغییرات شرکت هم کپی تهیه کنید و ارائه دهید.

نکات مهم تمدید علامت تجاری

هر برند یا همان نام تجاری تعدادی طبقه دارد، زمانی که برای تمدید برند خود اقدام می کنید، اجازه کاهش تعداد طبقات به شما داده می شود، از این رو اگر در طی سال های فعالیت خود به این نتیجه رسیده اید که طبقه ای خاص از برند شما کارایی خاصی را برای شما ندارد، در هنگام تمدید می توانید آن را حذف کنید.

تمدید علامت تجاری هم مانند بسیاری از کارهای دیگر هزینه ای را برای شما به دنبال خواهد داشت، توجه داشته باشید که باید در ابتدا هزینه این کار را پرداخت کنید و سپس برای دیگر کارهای مربوط به آن اقدام کنید.

اگر در هنگام تمدید علامت تجاری به دنبال تغییراتی در تعداد طبقه های آن هستید، نیاز به آگهی روزنامه خواهید داشت.

در بعضی از موارد شاهد این هستیم که یک برند خاص با رنگ مشخصی شناخته می شود و به نوعی آن رنگ نماد آن برند به حساب می آید، اگر این موضوع برای شما هم صادق است، باید در هنگام تمدید علامت تجاری خود به این موضوع هم اشاره داشته باشید.

ارسال پیام

مقالات